ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 2562

ZTPE41
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE41 TAIWAN NANTOU TAICHUNG 5D3N 29 DEC – 02 JAN 20 BY SL (12878)

    วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน 16.30 น.          นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ทางเข้าประตู […]

ZTPE36
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE36 TAIWAN TAICHUNG NANTOU 5D4N 29 DEC – 02 JAN 20 BY CI (27878)

    วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 10.30 น.          พร้อมกัน ณ […]


ZTPE35
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE35 TAIWAN NANTOU CHIAYI TAICHUNG 5D4N 29 DEC 02 JAN 20 BY CI (31878)

    วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – […]

ZTPE21
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE21 TAIWAN NANTOU CHIAYI TAICHUNG 5D4N 30 DEC – 03 JAN 20 BY TG (24999)

  วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ 05.00 น.          พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น […]


ZTPE20
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE20 TAIWAN NANTOU CHIAYI TAICHUNG 4D3N 31 DEC – 03 JAN 20 BY TG (19999)

  วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ 05.00 น.          พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น […]

ZTPE05
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE05 TAIWAN NANTOU TAIPEI 5D3N 29 DEC – 02 JAN 20 BY XW (11878)

    วันแรก           สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 23.00 น.          นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น […]


ZTPE03
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE03 TAIWAN NANTOU TAICHUNG 7D5N 27 DEC – 02 JAN 20 BY XW (19878)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ […]

ZTPE01
ทัวร์ไต้หวัน ZTPE01 TAIWAN NANTOU CHIAYI 6D4N 27 DEC – 01 JAN 20 BY XW (15999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  23.00 น.          นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 […]