ทัวร์เกาหลีชมซากุระ 2563

ZICN088
ZICN08 KOREA SEOUL YONGIN 5D3N APR 20 BY KE (29999)

  วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 20.00 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ N […]

ZICN044
ZICN04 KOREA SEOUL SEORAK 5D3N APR 20 BY TG (19999)

  วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C […]


ZICN033
ZICN03 KOREA SEOUL SUWON 5D3N APR 20 BY XJ (15999)

  วันแรก              สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 […]

ZICN022
ZICN02 KOREA SEOUL INCHEON 5D3N APR 20 BY XJ (15999)

  วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 1) […]