ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 7 วัน 4 คืน

TOKYO – OSAKA  SAKURA   7D 4N

นำท่านสู่ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย

สู่เมืองโตเกียว โอดาวาระ ชิสึโอกะ นาโงย่า เกียวโต โอซาก้า

 ทัวร์ญี่ปุ่น
                        ชมซากุระ 2 สวน   +   อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง                         27 มี.ค.- 02 เม.ย. / 30 มี.ค.- 05 เม.ย. 2559 .

      วันแรก                   กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ

 

 19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
 22.45 น.  เหิรฟ้าสู่ “ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682

 

    วันที่สอง                ฮาเนดะ – โตเกียว – ชมซากุระสวนสาธารณะอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี                                                                                              ช้อปปิ้งชินจูกุ – มาคูฮาริ

 

    06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ โตเกียวเพื่อนำท่านสู่ สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่ผลิบาน
หมายเหตุ  การออกดอกของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่สวนอุเอโนะยังไม่บานหรือร่วงไปแล้ว                                      ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไป พระราชวังอิมพีเรียล แทน
      เที่ยง   รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
      บ่าย   อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
 นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน
      ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  

                          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือ ระดับเทียบเท่า

    วันที่สาม           มาคูฮาริ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 เช้า      รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยตัวท่านเอง

หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ

(ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,400 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)

 ค่ำ  เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือ ระดับเทียบเท่า

 

    วันที่สี่               มาคูฮาริ พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ เมืองโอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลทคาวาคูชิโกะ
     
 เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ ในปัจจุบัน และชม สะพานนิจูบาซิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย  เดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expresswayที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้า ที่ได้รวบรวมกว่า165 แบรนด์ดัง    
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

    

      วันที่ห้า             คาวาคูชิโกะภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามาน่ะ นาโงย่า ช้อปปิ้งอิออน
    เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว
    เที่ยง  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
    บ่าย  เดินทางสู่ นาโงย่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ ร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน
    ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า

 

 วันที่หก             นาโงย่าเกียวโต ชมซากุระ ศาลเจ้าเฮย์อัน วัดคิโยมิสึ โอซาก้า ชินไซบาฉิสนามบินคันไซ
 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม ซากุระ ณ ศาลเจ้าเฮย์อันซึ่งเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน
   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   บ่าย  นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่
     ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 ได้เวลาสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพื่อทำการเช็คอิน
     วันที่เจ็ด            สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ
 

00.30 น.              เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

04.20 น.              เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 
…………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!
TOKYO-OSAKA SAKURA 7D 4N BY TG
* ติดต่อฝ่ายขาย.     บริษัท   เอเชีย วัน คลิก  จำกัด  .
99/30  ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120
โทร. 02-962-2488  ,  098-551-0947 ต่อ 9
อีเมล์.  Sale@asiaoneclick.com

HOT LINE
09-85510947-8