ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo-Haneda Ski 5D 3N

 

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย แอร์บัส เอ 380 สู่มหานครโตเกียว

           😀 :  ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยสายการบินไทย แอร์บัส เอ 380 สู่มหานครโตเกียว

16042925878_7bba24cf45_o 15608018214_13ff9325c8_z

     กำหนดการเดินทางปี 2559  

          กุมภาพันธ์  วันที่ 20 – 24

       มีนาคม วันที่ 1-5 , 5-9 , 8-12

 

โตเกียว   ซิสิโอกะ  โยโกฮาม่า

 

  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว

ย่านชินจุกุอิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยตัวท่านเอง

หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์

ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ

ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ

อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท

สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเทน

     และ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

 

😆 😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆  😆

                     วันแรก             กรุงเทพฯนาริตะ

 

  05:00 น.           ➡      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

  08:00 น.           ➡     ออกเดินทางโดยสายการบินการบินไทย แอร์บัส เอ 380 เที่ยวบินที่ TG 676

  15:50 น.           ➡      โดยสายการบินการบินไทย แอร์บัส เอ 380 เที่ยวบินที่ TG 676     

     ค่ำ                 ➡       อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  *นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือ ระดับเทียบเท่า

 

                     วันที่สอง           นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( อิสระเต็มวัน )

 

     เช้า                    ➡    รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆด้วยตัวท่านเองหรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ

                          (ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,400 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)                                  

     บ่าย , ค่ำ             ➡     อิสระมื้ออาหาร ตามอัธยาศัย

2680978763_c7446b93b3_b 6966000532_0e3bfd7450_k Tokyo Disneyland  23200967566_17ee7c252f_k

 

                     วันที่สาม           นาริตะ โตเกียววัดอาซากุสะ ชิสึโอกะ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลท ลานสกีฟูจิเท็น

 

373480053_227edfd5a4_b 191829129_20dd4908e9_o                                   Day 3  😆 3336657197_c7f6c30e2f_b

 

เช้า                    ➡     รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ                                                   นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟ    ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670  กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ชิสึโอกะ

เที่ยง                  ➡     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   ➡     โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง  อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิเท็น อิสระให้ท่านสนุกกับการเล่นสเลด (ถาดเลื่อน) ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน (ราคาทัวร์นี้ ยังไม่ได้รวมค่าชุดและอุปกรณ์ต่างๆ)

ค่ำ                    ➡     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก   *หลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*

 

                     วันที่สี่              ยามานากะโกะ ภูเขาไฟฟูจิ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็งโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกู – สนามบินฮาเนดะ

 

373480053_227edfd5a4_b
3771428309_618b4d3e68_b

 

เช้า                   ➡     รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโยโกฮาม่า นำท่านลิ้มรสราเม็ง สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ซึ่งเป็นแหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตำรับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เที่ยง                  ➡    รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง 

บ่าย                  ➡     เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ และร้านร้อยเยน ค่ำ                   ➡      อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  

                              *ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

 

                     วันที่ห้า             สนามบินฮาเนดะ กรุงเทพฯ

  

00.20 น.        ➡     เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.        ➡     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  ^^

 

*หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
 • การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

         เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว

6.   ภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สำหรับ
 2. ท่านที่ถือต่างด้าว
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน :กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาทและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

หากไม่ชำระตามกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน

 

การยกเลิก :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาดและสายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด

และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

                                   

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  : 

TOKYO-HANEDA SKI DAY FLIGHT 5D 3N BY TG

 

*ติดต่อฝ่ายขาย*.   บริษัท  เอเชีย วัน คลิก จำกัด  
99/30 ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120
โทร. 02-962-2488 , 098-551-0947 ต่อ 9
อีเมล์. Sale@asiaonecilck.com
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  9:00-18:00 น.   

HOT LINE
09-85510947-8