ทัวร์ออสเตรเลีย – เพิร์ธ 5 วัน 3 คืน

8464858256_036f0b082e_k 165261077_d884dbe3bf_o 2771814336_c743c77150_b

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม

ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้ง

malindo air

โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ (OD)

สายการบินยอดเยี่ยมประจำปี 2014 จาก Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB)

บินด้วยเครื่อง BOEING 737-800

…มีหน้าจอส่วนตัวทุกที่นั่ง…

oa

          Asiaoneclick ขอนำท่านเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ฟรีแมนเทิล ชมแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ  ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชม โชว์การตัดขนแกะ  ชิมไวน์ชั้นเลิศพร้อมเลือกซื้อช็อคโกแล็ตและนูการ์เป็นของฝาก

กำหนดการเดินทางปี 2559

ช่วงเวลาการเดินทาง  :  12 – 16 กุมภาพันธ์  2559

                                         19 – 23 กุมภาพันธ์  2559

                                         26  กุมภาพันธ์  – 01 มีนาคม  2559

อัตราค่าเดินทาง          

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ                                     29,900

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ          4,900

ท่านที่ต้องการพัก 3 ท่าน ท่านที่สาม ลด      500

**ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว**

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   : กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์-เพิร์ธ                        

15.00 น.        คณะฯ พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินมาลินโด้แอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น.        เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD523

21.20 น.        เดินทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย

                   โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD155  (บริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง   :      เพิร์ธ-ชมเมือง-เลือกซื้อทัวร์ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง

05.00 .      เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่าน ชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ  ผ่านชมอาคารรัฐสภา  ศาลาว่าการประจำเมือง  สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์  ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนเดินทางสู่เมือง ฟรีแมนเทิล

                   ***หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำสวอนจากเพิร์ธสู่เมืองฟรีแมนเทิลได้ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง***

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              นำท่านชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล พร้อมนำท่านชม Monument Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศุนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก นําท่านชมอาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย

จากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเพิร์ธ

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

                   จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Great Southern Hotel, Perth หรือระดับเทียบเท่า

7318183296_e697862707_k 3552407360_87803939a1_o 404961603_f600e85a0f_o

วันที่สาม   :               เพิร์ธ-สวนสัตว์เคเวอร์แชม-ชมฟาร์มโชว์การต้ดขนแกะ-ชิมไวน์ไร่ซานดัลฟอร์ด-โรงงานช็อคโกแล็ต

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

                 จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ นำท่านเข้าชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค Caversham Wildlife Park ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า  จิงโจ้  วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัดขนแกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  จากนั้นนำท่านชม โรงงานนูก้าร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก (ร้านปิดวันจันทร์)

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด ไร่ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

                   จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Great Southern Hotel, Perth หรือระดับเทียบเท่า

13495811725_c07554caf7_k 6343859093_5ac7f68bf1_b 98195287_ed0b1f8899_o

 

 

วันที่สี่   :          เพิร์ธ-อิสระเต็มวัน-เลือกซื้อทัวร์เต็มวันเที่ยวพินนาเคิล+นั่ง 4WD ตะลุยเนินทราย

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เลือกซื้อ ทัวร์เที่ยวทะเลทรายพินนาเคิล เพื่อชื่นชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของอุทยานแห่งชาตินัมบัง (NAMBUNG NATIONAL PARK ) สนุกสนานผจญภัยกับการเดินทาง ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายพินนาเคิล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันแปลกตาที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกันเป็นเวลาหลายล้านปี นำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES นั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นการขับรถผ่านเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา (ค่าทัวร์ท่านละ 8,000 บาท + อาหารกลางวันแบบปิกนิก ราคานี้สำหรับกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไป หากสนใจจองทัวร์กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ)   หรือ อิสระชมเมืองเพิร์ธ เมืองศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ที่มีมากมายให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง อาทิเช่น ห้างเมเยอร์ ดาวทาวน์ดิวตี้ฟรี เป็นต้น หรือเดินเล่นที่ LONDON COURT ที่นี่ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนสถาปัตยกรรมสไตล์ ELIZABETHAN โดยตัวอาคารเป็นแบบทรงทิวดอร์ที่มีลวดลายสีสันของโลหะที่ทำด้วยมือปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเปิดเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกด้วย หรือเสี่ยงโชคที่ CROWN CASINO PERTH ได้โดยนั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปที่ Crown Casino Perth  ที่นี่ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นคาสิโนทั้งรูเล็ต, สล็อต,แบล็คแจ็ก, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย (สำหรับการเข้าคาสิโน กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปก รองเท้าหนังหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงสวมชุดเดรสหรือนุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปกและสวมรองเท้าหุ้มส้น  หมายเหตุ ตามกฎหมายของออสเตรเลียเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าคาสิโนได้)

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

วันที่ห้า  : เพิร์ธ-กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ                                        

04.00 น.        เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม (ไม่มีบริการอาหารเช้า) ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ

07.00 น.        ออกเดินทางจากกรุงเพิร์ธ  โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD156  (บริการอาหารบนเครื่อง)

12.55 น.        เดินทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.00  น.       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD522

17.10  น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

_____________________________________________________________________________________

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบินหรือสภาพการจารจร

หรือ เหตุจารจล หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดที่มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

_____________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็น ผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
 • กรณีท่านที่ต้องการเดินทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนกลับไปเป็นตั๋วกรุ๊ปได้ และการแยกกลับไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ออกได้ จะต้องเป็นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านั้น หากมีความต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ เช็คราคาได้จากเจ้าหน้าที่ทัวร์

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินมาลินโด้ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์-เพิร์ธ-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 พ.ย.2558

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านต้องชำระเพิ่มอีก ประมาณท่านละ 300 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ซึ่งต่ำสุดโดยประมาณ 3 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 500 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

การชำระเงิน

          ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 16,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 16,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลียใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน

( การยื่นวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทำให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย )

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูปพิ้นหลังสีขาว **รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาสูติบัตร ในกรณีเป็นเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือแม้แต่ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ข้าราชการจะต้องสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิน 15 วัน และ ออกย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารทุกหน้า *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะต้องมีจดหมายมีข้อความการอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีจดหมายการรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีจดหมายการรับรองจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 75 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดให้ พร้อมมีข้อความรับรองจาแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพังโดยมิต้องมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียดสุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น และผู้เดินทางที่อายุตั้งแต่ 75 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายสำหรับไปตรวจสุขภาพด้วย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

*** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องยื่นเดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแก่สถานทูตด้วย **

***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***    

                 

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก DOWNLOAD FILE PDF

________________________________________________________________________________

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง

บริษัท   เอเชีย วัน คลิก  จำกัด.     

ติดต่อ คุณมุก   Tel.  02-962-2488  

Hotline: 098 551 0947 – 48

Email:  Sale@asiaonecilck.com

วัน – เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

99/30 ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120