ทัวร์ญี่ปุ่น Kansai-Chubu 5D 3N.

 

แพคเกจดี๊..ดี ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน สุดคุ้ม!!!

โอซาก้า-นารา-เกียวโต-นาโกย่า

                                                                                               โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน(JL) japan Airlines

“วัดคิโยมิสึ” มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย

“วัดคิโยมิสึ” มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี   และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย

21814546249_07402db312_o

ชมศาลโทริอิ ณ “ฟูชิมิ อินาริ” ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร

3336657197_c7f6c30e2f_b

ร่วมนมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึ ณ “วัดโทไดจิ”

19551420339_0e4db7833a_o

ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ อิสระเต็มวัน

 

กำหนดวันเดินทางปี   2559         

กุมภาพันธ์    16-20 / 21-25

มีนาคม    08-12 / 22-26  

  

                     วันแรก              กรุงเทพฯ – นาโกย่า

    

     21.30 น.     ➡     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R (ประตูหมายเลข 8) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

                     วันที่สอง           นาโกย่า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาฉิ  

    

     00.40 น.     ➡     เหิรฟ้าสู่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

     08.05 น.     ➡     เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ที่สถิตของพระแม่โพสภเทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร  นำท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจิ้งจอก

ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย และชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์

ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์

เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

      เที่ยง             ➡     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

       บ่าย             ➡     นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้ง

จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต

กว่า 1,200 ปี มาแล้ว  และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย ,

สายสอง สวย-หล่อ , สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

ของที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้    เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า

ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์

 และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนาน

       ค่ำ             ➡     อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA PLAZA หรือ ระดับเทียบเท่า

                     วันที่สาม           โอซาก้า – อิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

(สนุกสนานกับเครื่องเล่นตัวใหม่ THE WIZARDING WORLD OF แฮรี่ พอตเตอร์) 

 

                                        

     เช้า              ➡     รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

                              อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลิน เมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล

                              สตูดิโอ โดยไกด์บริการไปส่ง และรับกลับโรงแรม โดยรถไฟ ซึ่งต้องชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์

ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค ฉากจำลองเมืองซานฟรานซิสโก ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และ

การไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับ

การล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ

     เที่ยง               ➡     อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

      ค่ำ                 ➡     อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA PLAZA หรือระดับเทียบเท่า

                      วันที่สี่               โอซาก้า – นารา วัดโทไดจิ นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  

    

     เช้า               ➡     รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม

                               นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุสสึ ณ วัดโทไดจิ ที่สร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ 700 อยู่ในวิหารขนาดใหญ่พร้อมกับขอพรตามประสงค์

วิหารและหลวงพ่อโตองค์นี้สร้างโดยจักรพรรดิคัมมุ และเพลิดเพลินกับการให้อาหารกวางแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัดเป็นจำนวนมาก

     เที่ยง             ➡     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    บ่าย              ➡     นำท่านชม ปราสาทนาโกย่า จจุบันตัวปราสาทที่เปิดให้ท่องเที่ยวมีลักษณะเด่นคือ ที่บนยอดของปราสาทมีปลาโลมาคู่หุ้มด้วยทองที่มีน้ำหนัก

ถึง 18 กิโลกรัม ซึ่งปลาโลมาแต่ละตัวมีน้ำหนักถึง 44 กิโลกรัม ชาวเมืองนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและ

ชาวเมืองนาโกย่า จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า โดยชาวเมืองจะเรียกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโฮโกะ

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้

นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

      ค่ำ              ➡     อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือระดับเทียบเท่า

 

                     วันที่ห้า            สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

 

เช้า              ➡       รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควรนำท่าน (เดินเท้า) สู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อทำการเช็คอิน

10.25 น.      ➡       เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

14.50 น.      ➡       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

………………………………………

 

หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

     2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

     3.   การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ

            ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

         *** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***

6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 กันยายน 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : KANSAI-CHUBU 5D 3N 27,000

* ติดต่อฝ่ายขาย.     บริษัท   เอเชีย วัน คลิก  จำกัด  .

99/30  ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120

โทร. 02-962-2488  ,  098-551-0947 ต่อ 9

อีเมล์.  Sale@asiaoneclick.com