ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร 6วัน 4คืน

 

 HI SAPPORO บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โดยสายการบินโคเรียน แอร์

Korean Air

หมู่บ้านไอนุ / เกาะฮอกไกโด / ทะเลสาบโทยะ / ภูเขาไฟโชวะ / เขาอุสึ / ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล / โนโบริเบทสึ / หุบเขาจิโกกุดานิ

จิโกกุดานิ / หุบผานรกโอตารุ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / โรงงานเป่าแก้ว / โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

ห้างจัสโก้ อิออน / ซัปโปโร / ตลาดปลายามเช้า / อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า /หอนาฬิกาโบราณ / สวนโอโดริ / ศาลเจ้าฮอกไกโด /ซูซูกิโน่และทานูกิ

พิเศษ !!   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

.

กำหนดวันเดินทาง                 12 17 เมษายน 2559

.

     วันแรก              กรุงเทพฯ สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้)

.

20.30น.     ➡     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียน แอร์

เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 23.45น.     ➡     เหิรฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE 658 .

      วันที่สอง           สนามบินอินชอน – สนามบินชิโตเซะ หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบโทยะโนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ

. 07.20 น.     ➡     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 10.10 น.     ➡     เหิรฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 765

12.55 น.     ➡     ถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

13.00น.     ➡     นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม DAIICHI TAKIMOTO KAN หรือระดับเทียบเท่า  

ค่ำ              ➡     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

.

      วันที่สาม           โนโบริเบทสึ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด   ช้อปปิ้งซูซูกิโน่และทานูกิ

.

   เช้า             ➡     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก ในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ)   จากนั้นเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

เที่ยง            ➡     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            ➡     นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข และให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจที่ ซูซูกิโน่และทานูกิ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก และเป็นสถานท่องเที่ยว สำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย

ค่ำ             ➡     อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า    

.

      วันที่สี่             ซัปโปโร – ตลาดปลายามเช้า – โอตารุ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้ – โรงงานช็อคโกแลตซัปโปโร

.

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอาหารทะเลสดๆ ที่ ตลาดปลายามเช้า พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิ จากร้านค้าต่างๆ ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัว ในสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง’ จากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

เที่ยง           ➡     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกา ที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคาร ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียว ในโลก และตระการตากับ โรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ จากนั้นนำท่านสู่ ห้างจัสโก้ อิออน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนนานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย พร้อมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำ              ➡     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น

                นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า

.

      วันที่ห้า            อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์

 .

เช้า           ➡     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงาม ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

เที่ยง – ค่ำ    ➡     อาหารมื้อเที่ยงและค่ำ เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย

           เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรือเทียบเท่า

.

      วันที่หก             ซัปโปโร ที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ – สนามบินชิโตเซะ – สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) – กรุงเทพฯ

. เช้า           ➡     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมืองจากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง และผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวา ของชาวฮอกไกโด และเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ

14.15 น.    ➡     เหิรฟ้าสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 766

17.10 น.    ➡     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 19.00 น.   ➡     เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 659

22.55 น.   ➡     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

…………………………………………………………………….

หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
     2.  การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ
         การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ

อัตราค่าบริการนี้รว

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ** 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ได้ 1 ชิ้น / 23 ก.ก.)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก :           กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ : 1.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 1. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : WOW SAPPORO 6 DAYS

* ติดต่อฝ่ายขาย.     บริษัท   เอเชีย วัน คลิก  จำกัด  .

99/30  ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120

โทร. 02-962-2488  ,  098-551-0947 ต่อ 9

อีเมล์.  Sale@asiaoneclick.com

HOT LINE
09-85510947-8